Powstrzymaj przemoc

Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręcanych rąk. Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, często wnikająca w nasze życie podstępnie. Bo gdzie znajduje się granica między opieką a izolacją, między troską a kontrolą, bliskością a zniewoleniem? Gdyby w porę ją dostrzec, dużo łatwiej można by było zatrzymać przemoc.

Tamara Zych

Jestem magistrem pedagogiki, ukończyłam studia z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szereg szkoleń tematycznych. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorem dla dorosłych i pracuję w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pierwsza wizyta?

Porady

Jeżeli Ty bądź ktoś z Twojej rodziny lub znajomych jest osobą poszkodowaną w wyniku przemocy

Szkolenia

Jeżeli reprezentujesz firmę lub instytucję i szukasz szkoleń dotyczących zapobiegania przemocy

Artykuły

Jeżeli szukasz artykułów na temat przemocy i jej zapobiegania

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 40

Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 41, pkt. 1

Przemoc wobec kobiet rozumie się jako naruszanie praw człowieka i formę dyskryminacji kobiet i oznacza wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności zarówno w życiu publicznym, jak i w prywatnym.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Art. 3