Szkolenia

Prowadzę szkolenia stacjonarne na temat przemocy i jej przeciwdziałania. Uczę pracy w grupach roboczych i zespole interdyscyplinarnym. Pomagam w dokumentowaniu pracy grup roboczych.

Prowadzę także zajęcia mające na celu zdobycie umiejętności motywowania osoby pokrzywdzonej do zmian, identyfikacji kiedy dziecko jest ofiarą przemocy, kiedy dziecko jest sprawcą przemocy, rozróżniania konfliktu od przemocy. Pracuję z opiekunami uzależnionych sprawców przemocy.

Przykładowe tematy szkoleń:

Przemoc

  • Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
  • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
  • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

Działania

  • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
  • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze

  • Procedura „Niebieskiej Karty”. Zadania zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej
  • Tworzenie grup roboczych

oraz wiele innych.